Nieczystości płynne a szambo. Czy to jedno i to samo?

Szambo to zbiornik, w którym gromadzą się ścieki z wykorzystywanych w gospodarstwie domowym urządzeń kanalizacyjnych. Czy jednak nieczystości płynne to te same odpady, co ścieki spływające do szamba?

Co warto wiedzieć o nieczystościach płynnych?

W instalacjach kanalizacyjnych występuje kilka rodzajów nieczystości płynnych. System kanalizacyjny zaprojektowany został w taki sposób, by wszelkie ciekłe odpady produkowane na terenie gospodarstwa znalazły w nim swoje miejsce. Tego rodzaju nieczystości dzieli się m.in. z uwagi na miejsce ich produkcji. Rozróżniamy więc m.in.:

  • ścieki przemysłowe – czyli takie, które powstają w zakładach produkcyjnych. Zaliczają się do nich m.in. detergenty, różnego rodzaju kwasy, ale też tłuszcze, węglowodory, białka czy pestycydy. Do przemysłowych odpadów ciekłych należą też fekalia z zakładów produkcyjnych, w których przetwarza się dany materiał na produkt. Klasyfikuje się je w ten sposób ze względu na to, że z uwagi na miejsce wytworzenia stanowią one odpad bardziej zanieczyszczony i mniej przyjazny środowisku naturalnemu niż nieczystości komunalne. Z tego samego powodu mogą być przekazywane wyłącznie do specjalistycznych oczyszczalni ścieków;

Sprawdź nasze usługi wywozu nieczystości płynnych!

  • ścieki bytowe – nazywane też bytowo-gospodarczymi lub komunalnymi. Jak sama nazwa wskazuje, są to produkty ludzkiego bytowania w danym miejscu – np. na terenie gospodarstwa domowego. Do takich miejsc zaliczają się jednak nie tylko prywatne domy, lecz także szkoły, hotele, restauracje oraz inne lokacje, w których ścieki stanowią produkt bytowania ludzi, nie zaś np. działań przemysłowych;
  • masę biodegradowalną – czyli tzw. gnojowicę, która stanowi produkt hodowli zwierzęcej. Oznacza to, że składają się na nią odchody zwierząt hodowlanych, które są naturalnym nawozem i jako taki mogą zostać wykorzystane w rolnictwie.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – niektóre rodzaje nieczystości ciekłych rzeczywiście zaliczają się do tych, które mogą wchodzić w skład płynów przekazywanych do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Są to te odpady płynne, które są produktem bytowania ludzi i które powstają m.in. w gospodarstwach domowych.

Wróć